ขอเชิญชวนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผู้ที่สนใจ เข้าอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสและช่องทางการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมสู่ตลาดได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ หลักสูตร “การขายบนแพลตฟอร์ม Shopee”